Search form

Luk ma Peba 22:25

25Ajɨ Yesu ten amninonj da, “Gowukoi kingɨp towaina kantri rɨga kumbɨnd danda yondratenyi rɨga wɨp iyenam. Ɨ rɨgap opima agenairanj odede king yepim re wɨp iyenam towa kumbɨnd danda yondratenyi da, ‘Ton re b'ogɨljog wɨko rɨga im meranɨm.’