Search form

Luk ma Peba 22:27

27Mop nokɨp yete jɨ ukoi rɨga, mɨnda tonte yete re omiti yɨbɨm owowɨm, o mɨnda tonte yete re rɨga owou yingg iyena wɨkond yɨbɨm? Sɨ, ma ɨnte ukoi rɨga au yete re omiti yɨbɨm owowɨm? Owɨ, ɨntemb ukoi rɨga onggɨt gowukoyɨnd. Ajɨ Kon wa wɨngɨrɨnd ɨnte aen yete re rɨga owou yingg iyenam yɨbɨm.