Search form

Luk ma Peba 22:30

30Nokɨm da ɨdenat wɨn diyam taindam dɨde nyɨ tanaikindam Koina owoupu kasand de Koina pumb tungg wa, ɨ dɨde kwa ɨdenat wɨn tomnɨkindam kingɨmna wɨp omnenapu kasand Israel twelp (12) gu rɨga ɨsagɨkam.