Search form

Luk ma Peba 22:32

32Ajɨ Kon kea yɨr opmitond mor gatab, nokɨm da ɨdenat moina gar ke utkunda maka gou wa tɨgomenj. Ajɨ man ɨta gou wa tɨgomenjɨt dor, ɨ ra man tengenjɨt onggɨtyam egomenda kak ke, man b'ogla danda tagoninyɨt moina gar ke utkunda nany dɨde yɨngganwar.”