Search form

Luk ma Peba 22:35

Pauso, Ga dɨde Giri gatab Yɨt

35Ɨ kwa Yesu Tina b'auyaena rɨga amninonj da, “Rɨngma, re Kon wen etmɨkeninond pauso kesa ɨ ga kesa ɨ dɨde yongɨnkak kesa, ke wɨn nanggamog gasa mana b'araktondam ingaenam?” Ɨ ton ket mɨra yomno da, “Rawɨr kwa nanggamog mana.”