Search form

Luk ma Peba 22:37

37Mop nokɨp Kon wen wumɨr tamninyɨn da onggɨtyam yɨtkak b'ogla rɨrɨrkɨp rain Kor pɨlɨnd rɨnte re yɨna peband ɨrɨki yɨbɨm da, 'Rɨgap Tin b'ɨsagɨkam yomno odede gog erbeka rɨga kɨma yɨpand.’ Ɨ mop nokɨp nangga im re Kor gatab ɨrɨki wekeny yɨna peband re kemb rɨrɨrkɨp auka tui.”