Search form

Luk ma Peba 22:38

38Ɨ b'auyaena rɨgap Yesund mɨra yomno da, “Yonggyam! Yɨr de, sowa osiya ke nɨmog giri.” Ɨ Yesu ket gar bebɨg kɨma esmonggainonj da, “Seg aina! Yebɨkau!”