Search form

Luk ma Peba 22:4

4Ɨ ton ket ewaikitonj Yesum pɨlke, dɨde yikonj de yɨna mopyam sɨ rɨga wa pɨlwa dɨde yɨnamet yɨr ɨpka geja rɨga wa pɨlwa, ngɨrpu ton ket ton kɨma yɨtnono aenonj rɨdede wɨp e Yesund tɨb yii towa pɨlwa.