Search form

Luk ma Peba 22:40

40Ɨ re ton opekto de Tina pɨpmet wa, Ton ket Tina b'auyaena rɨga amninonj da, “Wɨn b'ogla yɨr topmitenindam, nokɨm da ɨdenat wɨn maka negɨrɨmna b'atonkena wa tegomendenindam.”