Search form

Luk ma Peba 22:41

41Ɨ Yesu sobijog paja wa b'ɨsonkitonj towa pɨlke odede pɨn na rɨngma ra rɨgat gɨmo b'ɨtɨsɨk, ɨ demb de kumsos b'amkonj, ɨ dɨde ket yɨr opmitonj.