Search form

Luk ma Peba 22:42

42Sɨ ton yindonj da, “Abu! Rada ɨta Mor singi mɨbnau, sɨ Man Kor pɨlke yewaikite onggɨtyam ujɨmna b'ɨdgotnena kapo! Ajɨ goro Koina singind, ajɨ Moina singi ke rawɨk.”