Search form

Luk ma Peba 22:44

44Ɨ Ton ma sobijog na yɨr opmitand ɨsanikesa danda kɨma b'unjora yikenonj ukoi danda kɨma dɨde iror kɨma. Ɨ Tina wɨmɨrkɨp kusɨm b'engkɨto, ɨ kus popokɨp pɨla na gou wa ɨsokto.