Search form

Luk ma Peba 22:46

46Sɨ Yesu ten amninonj da, “Nangga paim wɨn yutungand wekenyɨt? Utnɨkina, ɨ yɨr opmitenina, nokɨm da ɨdenat wɨn maka negɨrɨmna b'atonkena wa tegomendenindam.”