Search form

Luk ma Peba 22:47

Rɨgap Yesund Yokato

(Mat 26:47-56; Mak 14:43-50; Yoan 18:3-11)

47Ɨ re Yesu yɨt opurenand yɨbnonj, rɨga bobo tuwonj. Ɨ twelp (12) ɨtmɨkitijog rɨga wa wɨngɨrɨnd yɨpa rɨga, yogenayo da Yudas, rɨga wɨp teyinonj, dɨde ket Yesund wɨp yowarkitonj Tin omongnenam.