Search form

Luk ma Peba 22:50

50Sɨ towa wɨngɨrɨnd yɨpa rɨgat giri yingawonj yɨna mopyam sɨ rɨgamna wɨko rɨgam pɨlwa, ɨ ton ket yɨpmarkitawonj tina yɨmjog yɨm tab ke yɨpya rom.