Search form

Luk ma Peba 22:52

52Ɨ Yesu ket amninonj yɨna mopyam sɨ rɨga ɨ yɨnamet yɨr ɨpka geja rɨga ɨ dɨde Ju rɨga waina elda rɨga yepiya re tuwonj Tin okatam da, “Wɨn nangga paim Ken okatam notupya giri dɨde kibam kɨma odede ɨt re rɨngmim re rɨgap raskol emdenenanj?