Search form

Luk ma Peba 22:53

53Re Kon ita bibɨrɨnd wɨn kɨma nɨbnɨkenenyɨmɨn yɨnametɨnd, wɨn maka yɨm aramitenomam Ken okatam. Ajɨ onggɨtyam wɨn re kea wa ma ainy dɨde sɨbɨbɨmna danda wɨra nasim ket aindam.”