Search form

Luk ma Peba 22:54

Petro Yesund Yoenonj

(Mat 26:57-58, 69-75; Mak 14:53-54, 66-72; Yoan 18:12-18, 25-27)

54Ɨ ton Yesund yokato ɨ ket yɨmtɨtɨk yiyo de yɨna mopyam sɨ rɨgamna met wa, ngɨrpu met kara bora wa b'ɨgarkɨto. Ajɨ Petro re pajapaja na yɨmta undoka yiyonj.