Search form

Luk ma Peba 22:58

58Ɨ sobijog wɨn kak ke kwa yɨpa rɨgat Petrond yɨr yongonj, ɨ tin yomnonj da, “Mada kwa ɨtemb Yesu ma yɨpa yɨmta undoka rɨga et.” Ajɨ Petro mɨra yomnonj da, “Rɨga! Kon ma onggɨtyam ogena rɨga en.”