Search form

Luk ma Peba 22:6

6Ɨ Yudas daka ket ton kɨma tɨrɨr yɨt yɨmjatonj Yesund tɨb iyenam. Seg ton ket b'ogɨl gangga oraka yiyenonj rɨdenate ton rɨga kesa warɨnd Yesund tɨb yii towa pɨlwa.