Search form

Luk ma Peba 22:61

61Ɨ ngɨrpu ket Yonggyam wɨp engendonj Petrom pɨlwa, dɨde ket yɨr kakpɨpɨ yɨdrɨkonj. Sɨ Petro kea ket onggɨtyam Yonggyamɨmna opuliti yɨtkak nonyɨk yomdonj rɨna re Ton yomnonj odede da, “Yu sɨwɨny yɨmta kena pauro nɨmogɨm ara tuweny dor, ajɨ man naska Ken ɨta nowapyam notiyenyɨt dor.”