Search form

Luk ma Peba 22:63

Yesund Jɨ Malɨk Omnɨka gatab Yɨt

(Mat 26:67-68; Mak 14:65)

63Ɨ rɨga yepiya re Yesund yɨr yɨteno, ton ket Yesund ipowa kɨma jɨ malɨk omnɨka yiyeno.