Search form

Luk ma Peba 22:66

Ju Rɨga waina Membap Yesund Yɨsagɨko

(Mat 26:59-66; Mak 14:55-64; Yoan 18:19-24)

66Ɨ re ket bibɨr yɨsparkonj, Ju rɨga waina elda rɨga, yɨna mopyam sɨ rɨga ɨ kwa Ju rɨga waina gog ouyaena rɨgap yɨpand b'eomkurto. Seg rɨgap ket Yesund yiyo onggɨtyam towaina Sanedrin kot wa b'ɨsagɨkam.