Search form

Luk ma Peba 22:67

67Ɨ ton ket Yesund yingawo da, “Rɨka man Kerisotet? Sɨ sɨn wumɨr nomnine!” Ajɨ Yesu ten esmonggainonj da, “Ra Kon wen wumɨr tamninyɨn, wɨn makwa ɨta gar ke notkasya.