Search form

Luk ma Peba 22:7

Ju Rɨga waina Uj Ɨgwanti Nony Iyena Diyamdiyam Ongonjena gatab Yɨt

(Mat 26:17-25; Mak 14:12-21; Yoan 13:21-30)

7Ɨ Yist kesa Bred Wɨn re Ju rɨga waina mamoi onganda wɨn na Towaina Uj Ɨgwanti Nony Iyena Diyamdiyam omnɨkam. Ɨ re onggɨtyam wɨn awonj,