Search form

Luk ma Peba 22:70

70Seg komkesa rɨgap ket yɨgekito da, “Sɨ ɨmɨnjog man Godɨmna b'ɨga et?” Ɨ Yesu ket ten esmonggainonj da, “Owɨ, wɨn ɨmɨnjog na endenindam. Kon ɨtemb jɨ Rɨga.”