Search form

Luk ma Peba 22:8

8Yesu ket etmɨkitonj Petro ake Yoan odede yɨt kɨma da, “Wɨn eka dɨde ket meranɨm Uj Ɨgwanti Nony Iyena Diyamdiyam omnɨkam pɨpmet ongonjenya dor, nokɨm da ɨdenat men onggɨtyam diyamdiyam omnɨku.”