Search form

Luk ma Peba 23

Yesu B'ɨsagɨkam Onyitonj Pilatom Wɨpɨnd

(Mat 27:1-2, 11-14; Mak 15:1-5; Yoan 18:28-38)

1Seg komkesa onggɨtyam rɨga bobo owɨnkɨto, ɨ ket Yesund yiyo Roma gabmani mopyam Pilatom pɨlwa. 2Ɨ ton ket Pilatom rɨl yogenkauto Yesund kot wa oramitam odede yɨt kɨma da, “Sɨn ke Ti yodarkautondam odede negɨr mɨle opi re Ton sowaina Ju yɨtam rɨgaina mɨle b'anygɨnena nya ke engka eyeninonj, ɨ Ton kwa rɨga ogoka eyeninonj Roma mopyam king Kaisam pɨlwa teks oramkam, ɨ dɨde Ton

Tilenggyam b'agenaenonj da, ‘Kon King Kerisoten.’” 3Sɨ Pilato ket Yesund yɨgekitonj da, “Ma Man Ju rɨga waina King et?” Ɨ Yesu tin mɨra yomnonj da, “Owɨ, kemb man mindenyɨt.” 4Ngɨrpu Pilato ket yɨt pɨtapɨta yomnonj yɨna mopyam sɨ rɨga wa pɨlwa dɨde rɨga bobo wa pɨlwa da, “Kon makwa onggɨt Rɨgam pɨlɨnd negɨr ma b'ɨsagɨkam rɨl yodaren.” 5Ajɨ ton ukoi danda kɨma endento da, “Tonɨt rɨga nenegɨr kana urunyuruny omnena eyeninonj Tina ouyaena ke kupka Yuda eriya nata. Sɨ Ton Galili eriya kena b'atomonj onggɨtyam ouyaena, ngɨrpu ket ikonj dɨkɨnd Yerusalem taunɨnd.”

Yesu B'ɨsagɨkam Onyitonj King Erodɨm Wɨpɨnd

6Ɨ re Pilato onggɨtyam yɨt utkundonj, ton rɨga arkisinonj da, “Sɨ rɨka Ton Galili ke rɨga e?” 7Ɨ re ton wumɨr yokatonj da Ton onggɨtyam eriya kena ikonj rɨnte re Erodɨmna danda wɨrand yɨbɨm. Sɨ ton ket Yesund yɨtmɨkitonj Erodɨm pɨlwa, nokɨp onggɨt wɨnɨnd Erod kea de toda kwa yɨbnonj Yerusalem taunɨnd. 8Ɨ re Erod Yesund yɨr yongonj, ton ma sobijog sam na awonj, mop nokɨp ton ma emb jɨ singi aukenenonj Yesund yɨr ongongɨm nokɨp ton kea get ke utkundenonj Ti gatab yɨdɨr yɨt, ɨ dɨde kwa ton singi na yɨr ongongɨm Tina omnɨki kɨd kesa kɨma danda wɨko rɨnte ra Ton omnɨk ti wɨpɨnd. 9Sɨ Erod Yesund yerkenonj re jogjog b'engabenga gatab kena, ajɨ Yesu makwa ngai tin mɨra yomnenonj. 10Ajɨ yɨna mopyam sɨ rɨga dɨde Ju rɨga waina gog ouyaena rɨga owɨnkɨto, dɨde ket ma sobijog danda kɨma na Yesum rɨl ogenka yiyenauto negɨr ma b'ɨsagɨkam. 11Sɨ Erod Yesund ngong engena kɨma yɨtkar omnɨka yiyenonj tina geja rɨga kɨma, ɨ jɨ malɨk yomnɨkonj, ɨ dɨde ket kingɨmna ngɨndngɨnd pɨnpɨn kobɨrgɨm yikitonj, ngɨrpu ket Tin yɨtmɨkitonj Pilatom pɨlwa. 12Erod ake Pilato naska re geja rɨga na ebnonda, ajɨ onggɨt bibɨr natemb ket ton rɨgarɨga awonda.

Pilato Yesund Ujɨm Yɨsagɨkonj

(Mat 27:15-26; Mak 15:6-15; Yoan 18:39–19:16)

13Sɨ Pilato yɨpand ara emokinonj yɨna mopyam sɨ rɨga ɨ Ju rɨga waina memba ɨ dɨde Ju rɨga. 14Ɨ Pilato ten amninonj da, “Wɨn onggɨt Rɨgand kor pɨlwa iya odede negɨr rɨl ogenka kɨma na da Ton re rɨga b'anygɨnena nya ke engka Rɨga e. Yɨr de, kon ke wa wɨpɨnd yɨgekenyɨn waina ogenki negɨr rɨl gatab, ajɨ kon makwa ngai onggɨt Rɨgam pɨlɨnd yodaren yɨpa negɨr mɨle. 15Sɨ Erod toda kwa makwa nangga negɨr na yodarau, mop nokɨp Tin ɨtenda nena yomɨny sowa pɨlwa. Sɨ wɨn kemb yɨr yongya da makwa ɨta yɨpa negɨr mɨle yɨbɨm Ti pɨlɨnd rɨnte ra rɨrɨrkɨp tainy uj ma b'ɨsagɨkam. 16Sɨ onggɨt paemb kon Tin ɨrasken, ɨ ɨngkek ket Tin openjɨn.” 17(Awɨr e)+ 18Ajɨ komkesa rɨga yɨpand b'okta ara wuwenonj da, “Onggɨt Rɨgand uj tama na yeomnene! Ajɨ Baraband sowa yopende!” 19Ɨtemb rɨga Baraba re sɨbɨbmet nat oramiti yɨbnonj nokɨp tonɨt onggɨt taunɨnd ukoi nyɨ rɨga kɨma soro kɨma bebɨg mɨle yomnɨkonj dɨde rɨga uj andrɨkinonj. 20Ajɨ Pilato b'usaya kwa towa pɨtapɨta amnawonj, nokɨp ton singi na awonj Yesund opendam. 21Ajɨ ton ɨja na ara yoikɨndenayo da, “Wul b'agbagɨnd yɨdrɨke! Wul b'agbagɨnd yɨdrɨke!” 22Ajɨ Pilato nowam ten amninonj da, “Nangga pae? Nangga ukoi negɨr mɨle na yomnɨkɨm? Kon makwa ngai Ti pɨlɨnd yodaren yɨpa uj okatam negɨr mɨle. Sɨ onggɨt paemb kon Tin ɨrasken, ɨ ɨngkek ket Tin openjɨn.” 23Ajɨ rɨgap kea Pilatond ɨl ongka yiyeno ukoijog obairena ara kɨma, dɨde yɨgekeno Yesund wul b'agbagɨnd ɨdrɨkam. Sɨ onggɨtyam towaina obairena arap kea Pilatomna singi gou wa yomnonj. 24Seg ket Pilato kikitum b'ɨsagɨka yɨt yindonj towaina b'arkita rɨrɨrkɨp omnam. 25Sɨ Pilato kea ket Ju rɨga waina b'arkita rɨrɨrɨnd Baraband yopendonj yet re sɨbɨbmetɨnd oramiti yɨbnonj soro kɨma bebɨg mɨle omnɨka map dɨde rɨga uj ondrɨka map. Ajɨ ton Yesund yoramitonj towaina singi rɨrɨrɨnd Tin wul b'agbagɨnd ɨdrɨkam.

Yesund Wul B'agbagɨnd Yɨdrɨko

(Mat 27:32-44; Mak 15:21-32; Yoan 19:17-27)

26Ɨ re Roma geja rɨgap Yesund yiyo, ton ket yɨpa Kurene tunggam Simonɨnd yusunato yet re ikonj wungawungapu tungg ke, dɨde ket Yesumna wul b'agbag ti kumbɨnd yoramito Yesum kakɨnd iyoyɨm.

27Ɨ ukoi rɨga bobop Tin yɨmta yundoko, ɨ towa wɨngɨrɨnd nɨnda kongga re dor b'ipowa na wuwenonj dɨde gar kopa kɨma na yii aento Tinɨm. 28Ɨ Yesu onggɨt kongga wa pɨlwa wɨp engendonj, dɨde ket ten amninonj da, “Yerusalem taun kongga! Goro Ken yii niyagɨkya! Ajɨ wɨn yii b'eagɨkinam wanɨm dɨde waina b'ɨgawarɨm. 29Mop nokɨp ra b'ɨdgotnena wɨn ik dem Yerusalem taunɨnd, rɨgap opima tendenanj dem da, ‘Ton b'ogɨl omni kongga im jɨ yepim re popam ɨ b'ɨga ukki kesa kom ɨ dɨde b'ɨga ngom okki kesa ngom.’

30“Ɨ onggɨt wɨnɨnd rɨgap opima b'ɨdgotnena moga map dor tamnenanj dem da, ‘Sɨn nɨpmɨkinam!’ ɨ sukak tamnenanj dem da, ‘Sɨn ujɨm nɨkangɨnjinam!’ 31Mop nokɨp rada ton yu odede nenegɨr mɨle im omnɨka eyenanj Kor pɨlɨnd yete re wul nangg pɨla yilo nɨbnyɨn, sɨ nangga e ket tawɨk wa pɨlɨnd dɨde waina b'ɨgawar wa pɨlɨnd, ra onggɨtyam wul nangg uj tainy?”

32Ɨ ton kwa nɨmog negɨr raskol rɨga daka yɨpand Yesu kɨma eyo wul b'agbagɨnd ɨdrɨkam.

33Ɨ re ton opekto onggɨt pɨpmet wa ogenaya da, “Uj Rɨgamna Mopkak Wɨmenapu Tungg”, ademb de ket Yesund wul b'agbagɨnd yɨdrɨko, ɨ dɨde osiemb nɨmog raskol rɨga daka edrɨko yɨpa re Yesu ma yɨmjog yɨm tab kena ɨ kwa daka yɨpa re Tina sawai yɨm tab kena. 34Ɨ Yesu yindonj da, “Abu! Towa negɨr mɨle awɨr amnaine, mop nokɨp ton ma wumɨr im nangga e ton yomnɨki.” Ɨ geja rɨgap Yesumna kobɨrgɨm ɨtaika eyento pes b'arena ke. 35Ɨ rɨgap owɨnki Yesund yɨr yɨpko, ɨ Ju rɨga waina membap kea daka Tin jɨ malɨk omnɨka yiyeno da, “Ton nɨnda rɨga wa yɨrkokar akaeneninonj, sɨ rada ɨtemb Rɨga Godɨmna obagendi Keriso e, Ton b'ogla Tilenggyam yɨrkokar yakat.” 36Ɨ kwa geja rɨga Ti wus wa tuwonj, dɨde ket todaka Tin jɨ malɨk yomnɨko, ɨ dɨde ket Ti tokɨltokɨl wain yokau onayam. 37Ɨ ton ket endento da, “Rada Man Ju rɨga waina king et, Man b'ogla Molenggyam yɨrkokar b'akae!” 38Ɨ kwa ɨja naemb jɨ Yesumna wul b'agbag pumb ke ɨrɨki yɨbnonj da,

Ɨtemb Rɨga re Ju rɨga waina King e.

39Ɨ yɨpa wul b'agbagɨnd ɨdrɨki raskol rɨgat Yesund yɨsadrenonj da, “Ma Man Kerisotet? Sɨ Molenggyam yɨrkokar b'akae, dɨde sowa da yɨrkokar nokae!” 40Ajɨ daka yɨpa raskol rɨgat tin yɨsmonggawonj odede samany yɨt kɨma da, “Awɨr e man Godɨnd moga yuwajɨt? Men re Ton kɨma yɨpa rɨrɨr negɨr ma b'ɨsagɨka nasi. 41Sɨ onggɨtyam negɨr ma b'ɨsagɨka re meranɨm dɨmdɨmjog e, mop nokɨp men yokasya re meraina omnɨki mɨle rɨrɨr nate. Ajɨ ɨtemb Rɨga re makwa nanggamog negɨr mɨle na yomnɨkonj.” 42Ɨ ton ket Yesund yomnonj da, “Yesu! Man ken nonyɨk notɨmjɨt ra Man meket Moina pumb tungg wa!” 43Sɨ Yesu tin mɨra yomnonj da, “Kon ɨmɨnjog men wumɨr motɨnyɨn da man yu Kon kɨma ɨta mɨtɨbnyɨt dor de otomanti samsam tungg wa.”

Yesu ma Uj Wul B'agbagɨnd

(Mat 27:45-56; Mak 15:33-41; Yoan 19:28-30)

44Ɨ re ket amaya lomtɨk yokatonj, sɨbɨbɨt kupka gowukoi yɨkangɨndonj, ngɨrpu ama re ket tri (3) kɨlok awonj sɨmana gatabɨnd. 45Sɨ lomkongga ngaya re kea osmantonj. Ɨ kwa ket ukoi gutomgutom kobɨrgɨm rɨna re yɨnametɨnd ewɨrɨnti yɨbnenenonj yɨnayɨna pɨpmet dɨde yɨna pɨpmet ganggand, ton ɨnyɨnyɨnd b'ɨnyowendonj. 46Ɨ Yesu ket ukoi kana ara yikenonj da, “Abu! Kon Koina wɨngawɨnga Mor yɨm kumb nate yoramisɨn.” Ɨ onggɨt yɨt seg ke ket Ton uj awonj. 47Ɨ re Roma wan andred (100) geja rɨga mopyamɨt mɨle yɨr ongong yiyenonj rɨna re aukonj, ton Godɨnd yesoulitonj odede da, “Ɨmɨnjog e, ɨtemb Rɨga re negɨr kesa dɨmdɨmjog Rɨga e.” 48Ɨ komkesa rɨga bobo yepiya re yɨpand wuwenonj onggɨtyam mɨle yɨr ongongɨm, ton kea mɨle yɨr angto rɨna re aukɨto, dɨde ket ton gar bebɨg map dor b'ipowa kɨma ɨtendento. 49Ɨ komkesa rɨga yepiya re Yesum wumɨr wekenonj dɨde kongga yepiya re Galili ke Tin yɨmta undoka yiyo, ton paja kena owɨnki wekenonj onggɨtyam mɨle yɨr ɨpkam.

Yesumna Ujgɨm Eungita gatab Yɨt

(Mat 27:57-61; Mak 15:42-47; Yoan 10:38-42)

50-51Ɨ yɨpa rɨga nyɨ da Yosep, ton re Arimataya tungg ke rɨga na Yuda eriya wɨngɨrɨnd. Ton re b'ogɨl rɨga na dɨde negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨga na yɨbnonj, ɨ dɨde ton God ma pumb tungg na yɨr yungaenenonj. Ɨ kwa ton re yɨpa Ju rɨga waina Sanedrin memba na yɨbnonj, ajɨ ton maka yɨmjatonj rɨna re Ju rɨga waina Sanedrin membap tɨrɨr yomno Yesund ongandam dɨde makwa b'ingaenonj onggɨtyam towaina omnɨka mɨle wɨngɨrɨnd. 52Ɨ onggɨt rɨgat ket yikonj Pilatom pɨlwa, ɨ ket tin yerkitonj Yesumna ujgɨm okatam. 53Seg ton nɨnda rɨga kɨma Yesumna ujgɨm wul b'agbag kumb ke yɨjgendo gou wa, dɨde ket kobɨrgɨm ke ujgɨm ponpon yomnɨko, ngɨrpu ket yoramito gɨmo yɨund eski gopmet wa rɨkɨnd re maka yɨpa ujgɨm oramiti yɨbnonj. 54Ɨ ɨtemb bibɨr re b'angonjena bibɨr na awonj Ju rɨga waina wɨram dɨde yɨr opmitena bibɨrɨm, ɨ dɨde ket wɨn re wus wa na auka ikonj onggɨtyam bibɨr otomam.

55Ɨ kongga yepiya re Yesu kɨma yɨpand tuwonj Galili eriya ke, ton Tin yɨmta undoka yiyo. Sɨ ton kea yɨr yongo rɨkɨnd re Yesumna ujgɨm yoramito. 56Ɨ re kongga ɨtekto, ton ket angonjento ngɨrangngɨrang gasa dɨde gaya ujgɨmɨnd oramkam. Seg ton ket wɨram wekenonj Ju rɨga waina wɨram dɨde yɨr opmitena bibɨrɨnd God ma b'ingawa yɨt rɨrɨrɨnd.