Search form

Luk ma Peba 23:1

Yesu B'ɨsagɨkam Onyitonj Pilatom Wɨpɨnd

(Mat 27:1-2, 11-14; Mak 15:1-5; Yoan 18:28-38)

1Seg komkesa onggɨtyam rɨga bobo owɨnkɨto, ɨ ket Yesund yiyo Roma gabmani mopyam Pilatom pɨlwa.