Search form

Luk ma Peba 23:10

10Ajɨ yɨna mopyam sɨ rɨga dɨde Ju rɨga waina gog ouyaena rɨga owɨnkɨto, dɨde ket ma sobijog danda kɨma na Yesum rɨl ogenka yiyenauto negɨr ma b'ɨsagɨkam.