Search form

Luk ma Peba 23:11

11Sɨ Erod Yesund ngong engena kɨma yɨtkar omnɨka yiyenonj tina geja rɨga kɨma, ɨ jɨ malɨk yomnɨkonj, ɨ dɨde ket kingɨmna ngɨndngɨnd pɨnpɨn kobɨrgɨm yikitonj, ngɨrpu ket Tin yɨtmɨkitonj Pilatom pɨlwa.