Search form

Luk ma Peba 23:13

Pilato Yesund Ujɨm Yɨsagɨkonj

(Mat 27:15-26; Mak 15:6-15; Yoan 18:39–19:16)

13Sɨ Pilato yɨpand ara emokinonj yɨna mopyam sɨ rɨga ɨ Ju rɨga waina memba ɨ dɨde Ju rɨga.