Search form

Luk ma Peba 23:14

14Ɨ Pilato ten amninonj da, “Wɨn onggɨt Rɨgand kor pɨlwa iya odede negɨr rɨl ogenka kɨma na da Ton re rɨga b'anygɨnena nya ke engka Rɨga e. Yɨr de, kon ke wa wɨpɨnd yɨgekenyɨn waina ogenki negɨr rɨl gatab, ajɨ kon makwa ngai onggɨt Rɨgam pɨlɨnd yodaren yɨpa negɨr mɨle.