Search form

Luk ma Peba 23:15

15Sɨ Erod toda kwa makwa nangga negɨr na yodarau, mop nokɨp Tin ɨtenda nena yomɨny sowa pɨlwa. Sɨ wɨn kemb yɨr yongya da makwa ɨta yɨpa negɨr mɨle yɨbɨm Ti pɨlɨnd rɨnte ra rɨrɨrkɨp tainy uj ma b'ɨsagɨkam.