Search form

Luk ma Peba 23:23

23Ajɨ rɨgap kea Pilatond ɨl ongka yiyeno ukoijog obairena ara kɨma, dɨde yɨgekeno Yesund wul b'agbagɨnd ɨdrɨkam. Sɨ onggɨtyam towaina obairena arap kea Pilatomna singi gou wa yomnonj.