Search form

Luk ma Peba 23:25

25Sɨ Pilato kea ket Ju rɨga waina b'arkita rɨrɨrɨnd Baraband yopendonj yet re sɨbɨbmetɨnd oramiti yɨbnonj soro kɨma bebɨg mɨle omnɨka map dɨde rɨga uj ondrɨka map. Ajɨ ton Yesund yoramitonj towaina singi rɨrɨrɨnd Tin wul b'agbagɨnd ɨdrɨkam.