Search form

Luk ma Peba 23:26

Yesund Wul B'agbagɨnd Yɨdrɨko

(Mat 27:32-44; Mak 15:21-32; Yoan 19:17-27)

26Ɨ re Roma geja rɨgap Yesund yiyo, ton ket yɨpa Kurene tunggam Simonɨnd yusunato yet re ikonj wungawungapu tungg ke, dɨde ket Yesumna wul b'agbag ti kumbɨnd yoramito Yesum kakɨnd iyoyɨm.