Search form

Luk ma Peba 23:27

27Ɨ ukoi rɨga bobop Tin yɨmta yundoko, ɨ towa wɨngɨrɨnd nɨnda kongga re dor b'ipowa na wuwenonj dɨde gar kopa kɨma na yii aento Tinɨm.