Search form

Luk ma Peba 23:28

28Ɨ Yesu onggɨt kongga wa pɨlwa wɨp engendonj, dɨde ket ten amninonj da, “Yerusalem taun kongga! Goro Ken yii niyagɨkya! Ajɨ wɨn yii b'eagɨkinam wanɨm dɨde waina b'ɨgawarɨm.