Search form

Luk ma Peba 23:29

29Mop nokɨp ra b'ɨdgotnena wɨn ik dem Yerusalem taunɨnd, rɨgap opima tendenanj dem da, ‘Ton b'ogɨl omni kongga im jɨ yepim re popam ɨ b'ɨga ukki kesa kom ɨ dɨde b'ɨga ngom okki kesa ngom.’