Search form

Luk ma Peba 23:30

30“Ɨ onggɨt wɨnɨnd rɨgap opima b'ɨdgotnena moga map dor tamnenanj dem da, ‘Sɨn nɨpmɨkinam!’ ɨ sukak tamnenanj dem da, ‘Sɨn ujɨm nɨkangɨnjinam!’