Search form

Luk ma Peba 23:31

31Mop nokɨp rada ton yu odede nenegɨr mɨle im omnɨka eyenanj Kor pɨlɨnd yete re wul nangg pɨla yilo nɨbnyɨn, sɨ nangga e ket tawɨk wa pɨlɨnd dɨde waina b'ɨgawar wa pɨlɨnd, ra onggɨtyam wul nangg uj tainy?”