Search form

Luk ma Peba 23:33

33Ɨ re ton opekto onggɨt pɨpmet wa ogenaya da, “Uj Rɨgamna Mopkak Wɨmenapu Tungg”, ademb de ket Yesund wul b'agbagɨnd yɨdrɨko, ɨ dɨde osiemb nɨmog raskol rɨga daka edrɨko yɨpa re Yesu ma yɨmjog yɨm tab kena ɨ kwa daka yɨpa re Tina sawai yɨm tab kena.