Search form

Luk ma Peba 23:34

34Ɨ Yesu yindonj da, “Abu! Towa negɨr mɨle awɨr amnaine, mop nokɨp ton ma wumɨr im nangga e ton yomnɨki.” Ɨ geja rɨgap Yesumna kobɨrgɨm ɨtaika eyento pes b'arena ke.