Search form

Luk ma Peba 23:35

35Ɨ rɨgap owɨnki Yesund yɨr yɨpko, ɨ Ju rɨga waina membap kea daka Tin jɨ malɨk omnɨka yiyeno da, “Ton nɨnda rɨga wa yɨrkokar akaeneninonj, sɨ rada ɨtemb Rɨga Godɨmna obagendi Keriso e, Ton b'ogla Tilenggyam yɨrkokar yakat.”