Search form

Luk ma Peba 23:39

39Ɨ yɨpa wul b'agbagɨnd ɨdrɨki raskol rɨgat Yesund yɨsadrenonj da, “Ma Man Kerisotet? Sɨ Molenggyam yɨrkokar b'akae, dɨde sowa da yɨrkokar nokae!”