Search form

Luk ma Peba 23:4

4Ngɨrpu Pilato ket yɨt pɨtapɨta yomnonj yɨna mopyam sɨ rɨga wa pɨlwa dɨde rɨga bobo wa pɨlwa da, “Kon makwa onggɨt Rɨgam pɨlɨnd negɨr ma b'ɨsagɨkam rɨl yodaren.”