Search form

Luk ma Peba 23:40

40Ajɨ daka yɨpa raskol rɨgat tin yɨsmonggawonj odede samany yɨt kɨma da, “Awɨr e man Godɨnd moga yuwajɨt? Men re Ton kɨma yɨpa rɨrɨr negɨr ma b'ɨsagɨka nasi.