Search form

Luk ma Peba 23:41

41Sɨ onggɨtyam negɨr ma b'ɨsagɨka re meranɨm dɨmdɨmjog e, mop nokɨp men yokasya re meraina omnɨki mɨle rɨrɨr nate. Ajɨ ɨtemb Rɨga re makwa nanggamog negɨr mɨle na yomnɨkonj.”