Search form

Luk ma Peba 23:43

43Sɨ Yesu tin mɨra yomnonj da, “Kon ɨmɨnjog men wumɨr motɨnyɨn da man yu Kon kɨma ɨta mɨtɨbnyɨt dor de otomanti samsam tungg wa.”